Om kirken

Allerede under 2. verdenskrig i årene 1940-1945 (og især i årene lige efter) voksede Aalborg stærkt mod vest. Den nye bydel ”Søheltekvarteret” opstod. Bydelen fik dette navn, fordi man opkaldte gaderne efter berømte danske søhelte som f.eks. Tordenskjold og Ivar Huitfeldt.

Udviklingen medførte at Vor Frelsers sogn blev et af landets største sogne med ca. 18000 mennesker. Kirkeligt set blev situationen uholdbar, og allerede i 50erne begyndte man i Vor Frelsers sogn at arbejde med problematikken. Man nedsatte en kirkekomite, hvis opgave bl.a. var at skabe økonomisk baggrund for en kirke i Søheltekvarteret. Først byggede man en menigheds-børnehave, der blev taget i brug allerede i begyndelsen af 1958. I kælderen her indrettede man et midlertidigt gudstjenestelokale. Søndag den 28. august 1960 afholdtes ved biskop Erik Jensen den første gudstjeneste i dette lokale.

Aalborg kommune stillede grunden på hjørnet af Vestre Fjordvej og Skydebanevej til rådighed, så der kunne bygges en kirke der. Man besluttede at bygge en foreløbig kirkesal - den nuværende sognesal – som første led i et egentligt kirkebyggeri. Projektet blev overdraget til arkitekt Arne Kjær, og den foreløbige kirkesal budgetteredes til 257.000 kr. En stor del af midlerne fremskaffedes ved indsamling. Den foreløbige kirkesal blev indviet 1962 og samme år blev Vesterkær sogn en realitet med 7000 mennesker, idet sognet ved Kgl. Resolution blev udskilt fra Vor Frelsers sogn.

Der blev valgt menighedsråd, og der ansat kordegn, kirketjener, organist og kirkekor. Ved udskillelsen af sognet blev den ene af de tre præster ved Vor Frelsers kirke, John Haaber, sognepræst i det nye sogn, Vesterkær. Området hedder Vesterkæret, men man valgte altså et kortere navn til kirken. Der blev også bygget en ny præstebolig, på adressen Vestre Fjordvej 61, som blev taget i brug i 1968.

Tidligere var gavlen bag alteret udsmykket med en jernskulptur, ”Det korsførende skib”, der i dag findes udvendig på kirkens sydgavl. ”Det korsførende skib” var en gave til den nye kirke fra håndværkerne.

Allerede i 1966 blev et skitseprojekt til en ny kirke godkendt af kirkeministeriet, og i marts 1969 forelå kirke-ministeriets godkendelse af et endeligt detailprojekt.

Søndag den 5. oktober 1969 efter gudstjenesten nedlagde biskop Erik Jensen grundstenen til den nye kirke, der blev indviet søndag den 16. august 1970.

Vesterkær kirke er tegnet af arkitekt Arne Kjær.

Kirkens pris var 2.588.381, 00 kr., der blev finansieret på følgende måde:

Indsamlede midler

kr.

754.913,-

Kirkekassen

kr.

149.112,-

Statstilskud

kr.

200.000,-

Lån i sparekasse

kr.

1.484.350,-

 

Selv om Vesterkær kirke er en ret ny kirke, blev der allerede i 1990erne brug for mere plads, og i 2002 var en ny tilbygning færdig. Den indeholder foruden kontorer også en lille mødesal.

 

   KOMMENDE ARRANGEMENTER